Tänkvärda citat på svenska

Citat av Mäster Eckhart

Ju ädlare något är, ju mera gemensamt för alla är det. Sinnligheten har jag gemensam med djuren, och livet har jag också gemensamt med träden. Tillvaron är ännu djupare i mig, den har jag gemensam med allt skapat. Himmelen är mer omfattande än allt som är under den; därför är den också ädlare. Ju ädlare tingen är, ju mera omfattande och allmängiltiga är de.


Vad som är ens eget och kan uttalas i ord, det måste komma inifrån och från dettas egen form. Det får icke komma utifrån och in, utan måste komma inifrån och ut. Det lever i egentlig mening i själens innersta. Där är alla ting närvarande och levande och sökande i det inre och är i det högsta och i det bästa.


I sin högsta och renaste del är själen så ädel att mästarna icke kan finna något namn för den.


Vad som sker den första och den yttersta dagen, det är där närvarande i ett enda nu.


Lika obetydligt som ett litet ord är i jämförelse med hela världen, lika obetydlig är den visdom vi här kan tillägna oss i jämförelse med den rena, klara sanningen.


Ljuset och mörkret kan ej bestå vid sidan av varandra.


Älskar du dig själv, så älskar du alla andra människor lika mycket som dig själv. Så länge du älskar någon enda människa mindre än dig själv, så har du aldrig vunnit den rätta kärleken till dig själv.


Om du blir mera lycklig av din egen ära än någon annans, så är det orätt.


Kärleken är ädel, eftersom den är så allomfattande.


Ett upphöjt sinnelag måste Du ha, ett brinnande sinnelag i vilket likväl en ogrumlad tigande stillhet härskar.